V4MF
ຂ່າວສານ

Languages

New report by V4MF highlights urgency of forest governance reform

Addressing Forest Governance Challenges and Opportunities in the Greater Mekong Subregion highlights the complex future forest governance has in the area.

"ເປັນທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມປົກຄຸມຂອງປ່າໄມ້ ມີການປ່ຽນແປງ ແມ່ນ ການລະບົບຄຸ້ມຄອງ. " ທີ່ຂຽນໂດຍນັກຂຽນ ກ່ຽວກັບ ສຽງຂອງປ່າໄມແມ່ຂອງ ທີ່ຫາກໍໄດ້ເຜີຍແຜ່

ບົດລາຍງານ ທີ່ໄດ້ໃສ່ຫົວຂໍ້ວ່າ " ການແກ້ໄຂສີ່ງທ້າຍທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ" ເຊີ່ງໄດ້ຂຽນຍ່ອຍໆລາຍລະອຽດ ພ້ອມທັງມີຂໍ້ຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນ ແລະ ຜົນຂອງການຄົ້ນຄົວຂອງ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ

ຜົນຂອງການຄົ້ນຄົ້ວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະແຈ້ງຫຼາຍ. ເຖີງແມ່ນວ່າ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແມ່ນໄດ້ລະບຸດໄວ້ ແຕ່ລະບົບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີເທົ່າທີ່ຄວນ.ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຄວນຈະສຸມໃສ່ ໃນການຍົກລະດັບ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນທຸກໆດ້ານ

ຂໍໃຫ້ອ່ານບົດລາຍງານເພື່ອຊອກຮູ້ວ່າ ຊຸຸນຊົນທົ່ວໂລກ ສາມາດຊ່ວຍ ພາກທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂສ່ອງວ່າງ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ນັ້ນໄດ້