Welcome To V4MF Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 5 out of 26 found.

1: Addressing Forest Governance Challenges in the Greater Mekong Subregion

Publication date03 Aug 2018
Editors(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC
Format

The European Union funded Voices for Mekong Forests (V4MF) project conducted a set of forest governance and capacity needs assessments in...

2: Cân đối trách nhiệm và quyền của cộng đồng địa phương: Hướng đi cho mục tiêu quản lý rừng bền vững

Publication date01 Dec 2016
Author(s)Lương Quang Hùng và Nguyễn Quang Tân
PublisherRECOFTC
Format

Cộng đồng địa phương đóng vai trò không kém phần quan trọng so với các chủ rừng nhà nước như Ban quản lý rừng phòng hộ hoặc các Công ty lâm...

3: Grassroots Facilitators as Agents of Change for Promoting Sustainable Forest Management: Lessons Learned from REDD+ Capacity Development in Asia

Publication date01 Nov 2016
Author(s)Chandra S. Silori; Kanchana Wiset; Bishnu H. Poudyal; Than Vu
PublisherFAO

This journal article discusses the importance of empowering grassroots community to facilitate the sharing of climate change and REDD+...

4: Conflict in REDD+: An Analysis of Sources of Conflict Based on Case Studies from South and Southeast Asia

Publication date01 May 2016
Editors(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC

Based on empirical case studies in four countries in South (Nepal) and Southeast Asia (Cambodia, Myanmar and Viet Nam), this issue paper...

5: Công bằng trong Biến đổi khí hậu và REDD+: Sổ tay Hướng dẫn cho Thúc đẩy viên cơ sở

Publication date01 Apr 2015
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC
Format

Gồm chuỗi 10 câu hỏi và trả lời nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực của thúc đẩy viên cơ sở, sổ tay này giải quyết một số vấn đề cơ...