Welcome To V4MF Publications

Công bằng trong Biến đổi khí hậu và REDD+: Sổ tay Hướng dẫn cho Thúc đẩy viên cơ sở

Publication Date
01 Apr 2015
Authors
RECOFTC
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000287
Công bằng trong Biến đổi khí hậu và REDD+: Sổ tay Hướng dẫn cho Thúc đẩy viên cơ sở

Gồm chuỗi 10 câu hỏi và trả lời nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực của thúc đẩy viên cơ sở, sổ tay này giải quyết một số vấn đề cơ bản về công bằng xã hội trong bối cảnh rừng và BĐKH, khuyến khích các bên liên quan cấp cơ sở cải thiện sự bình đẳng, tham gia và hòa nhập xã hội vào tác động của BĐKH và REDD+