Welcome To V4MF Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 1 out of 1 found.

1: คู่มือการทำไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

Publication date01 Feb 2018
Editors(s)วสุ วิภูษณะภัทร์; วรางคณา รัตนรัตน; ปรเมศวร์ พายัพสถาน; อัฉราภรณ์ ได้ไซร้
Publisherศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

รายละเอียด : " คู่มือทำไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย" ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture...