Welcome To V4MF Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 5 out of 5 found.

1: Cân đối trách nhiệm và quyền của cộng đồng địa phương: Hướng đi cho mục tiêu quản lý rừng bền vững

Publication date01 Dec 2016
Author(s)Lương Quang Hùng và Nguyễn Quang Tân
PublisherRECOFTC
Format

Cộng đồng địa phương đóng vai trò không kém phần quan trọng so với các chủ rừng nhà nước như Ban quản lý rừng phòng hộ hoặc các Công ty lâm...

2: Balancing Rights and Roles of Local Community: The Way Forward for Sustainable Management of Forest Resources

Publication date01 Jan 2016
Author(s)Luong Quang Hung; Nguyen Quang Tan
PublisherRECOFTC
Format

Local communities and state forest actors, such as Protection Forest Management Boards (PFMBs), State Forest Companies (SFCs), play equally...

3: Community Forestry and Opportunities for REDD+ in the ASEAN Region

Publication date01 May 2011
Editors(s)RECOFTC; ASFN
PublisherRECOFTC; ASFN
Format

Recognizing the important role that people living in and around forests play in forest management for poverty reduction and environmental...

4: Việt Nam: Tại sao REDD+ cần người dân địa phương

Publication date01 Jun 2010
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC
Format

Với việc phần lớn diện tích rừng đã được người dân địa phương quản lý và sự tham gia sớm vào các sáng kiến Sẵn sàng REDD+, Việt Nam trở...

5: Whose Forest Tenure Reform is it? Lessons from Case Studies in Vietnam

Publication date01 Apr 2008
Author(s)Nguyen Quang Tan; Nguyen Ba Ngai; Tran Ngoc Thanh
PublisherRECOFTC; RRI
Format

Over the last two decades, Vietnam has made significant progress in forest tenure reform, which aims to meaningfully include all relevant...