Welcome To V4MF Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 4 out of 4 found.

1: A Fair Climate: Gender Equity in Forestry and REDD+ Discussion Guide

Publication date01 Feb 2015
Editors(s)RECOFTC; GREEN Mekong; USAID LEAF
PublisherRECOFTC; GREEN Mekong; USAID LEAF

To accompany the training video (available here) produced by USAID-funded programs GREEN Mekong and USAID LEAF Asia, a discussion guide is...

2: FPIC trong REDD+: Sổ tay dành cho thúc đẩy viên viên cơ sở

Publication date01 Oct 2014
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC

Ấn phẩm này được phát triển nhằm hỗ trợ cho các giảng viên và thúc đẩy viên địa phương. Đó là những người tham gia truyền tải về REDD+, tập...

3: Một số thuật ngữ thông dụng liên quan tới Biển đổi khí hậu và REDD+

Publication date01 Jun 2013
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC

Ấn phẩm này biên được soạn làm tài liệu tham khảo cho các thúc đẩy viên các cấp, từ cấp trung ương tới cấp cộng đồng. Tài liệu giải thích...

4: Đồng thuận dựa trên nguyên tắc Tự nguyện, Trước và được Thông tin đầy đủ trong REDD+

Publication date01 Feb 2011
Author(s)Patrick Anderson
PublisherRECOFTC; GIZ

Cuốn sách hướng dẫn này cung cấp nền tảng cơ sở cho việc phát triển hướng dẫn quốc gia cụ thể về Đồng thuận dựa trên nguyên tắc Tự nguyện,...