Welcome To V4MF Publications

หนังสือบทเรียนการจัดการทรัพยากรชุมชนในลุ่มน้ำอิง

Publication Date
01 Mar 2017
Editors
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Publisher
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Serial No.
0000241
RECOFTC Publication

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน เป็นโครงการร่วมระหว่างศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า กับสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายร่วมกับภาคีท้องถิ่นที่สำคัญทั้งสภาประชาชนลุ่มน้ำอิง กลุ่มรักษ์เชียงของ พะเยาทีวีชุมชน สถาบันปวงพญาพยาว มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ได้รวบรวมบทเรียนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำอิงที่เป็นตัวอย่างที่ดี 6 กรณี ได้แก่ การจัดการลุ่มน้ำย่อยเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ บ้านงามเมือง ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย  การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ นำไปสู่การจัดการน้ำและกองทุนน้ำของบ้านน้ำแพร่ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย การจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลานำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนของบ้านปางมดแดง ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา บทบาทหญิง – ชาย ในการจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บ้านเวียงใต้ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย การจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม เพื่ออนุรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า บ้านวังศิลา ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย และการจัดการสวนไผ่สู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนบ้านห้วยหม้อ ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา บทเรียนชุดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำอิง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำอื่นๆต่อไป เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป