Welcome To V4MF Publications

Browse Publications

Showing publications 6 to 10 out of 31 found.

6: Assessing Forest Governance in Thailand

Publication date03 Aug 2018
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC
Format

The European Union funded Voices for Mekong Forests (V4MF) project conducted a set of forest governance and capacity needs assessments in...

7: Assessing Forest Governance in Viet Nam

Publication date03 Aug 2018
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC
Format

The European Union funded Voices for Mekong Forests (V4MF) project conducted a set of forest governance and capacity needs assessments in...

8: Addressing Forest Governance Challenges in the Greater Mekong Subregion

Publication date03 Aug 2018
Editors(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC
Format

The European Union funded Voices for Mekong Forests (V4MF) project conducted a set of forest governance and capacity needs assessments in...

9: เอกสารแนะนำเบื้องต้น การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า และข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ

Publication date27 Feb 2018
Editors(s)ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย
Publisherศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย
Format

FLEGT (เฟลกที) หรือการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า คือแผนปฏิบัติการของสหภาพยุโรป ที่กำหนดขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2546...

10: Cân đối trách nhiệm và quyền của cộng đồng địa phương: Hướng đi cho mục tiêu quản lý rừng bền vững

Publication date01 Dec 2016
Author(s)Lương Quang Hùng và Nguyễn Quang Tân
PublisherRECOFTC
Format

Cộng đồng địa phương đóng vai trò không kém phần quan trọng so với các chủ rừng nhà nước như Ban quản lý rừng phòng hộ hoặc các Công ty lâm...