Welcome To V4MF Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 5 out of 6 found.

1: FPIC trong REDD+: Sổ tay dành cho thúc đẩy viên viên cơ sở

Publication date01 Oct 2014
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC

Ấn phẩm này được phát triển nhằm hỗ trợ cho các giảng viên và thúc đẩy viên địa phương. Đó là những người tham gia truyền tải về REDD+, tập...

2: Putting Free, Prior, and Informed Consent into Practice in REDD+ Initiatives

Publication date01 Apr 2012
Author(s)Karen Edwards; Ronnakorn Triraganon; Chandra Silori; Jim Stephenson
PublisherRECOFTC; IGES; NORAD

The principle that indigenous peoples and local communities have a right to give or withhold their Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)...

3: Natural Resource Governance Trainer's Manual

Publication date01 Sep 2011
Author(s)Patti Moore; Xuemei Zhang, Ronnakorn Triraganon
Editors(s)Prabha Chandran
PublisherIUCN; RECOFTC; SNV

Governance is the keystone of sound natural resource management. Its core principles - accountability, transparency, participation, and the...

4: Free, Prior, and Informed Consent in REDD+: Principles and Approaches for Policy and Project Development

Publication date01 Feb 2011
Author(s)Patrick Anderson
PublisherRECOFTC; GIZ

The principle that indigenous peoples and local communities have a right to give or withhold their Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)...

5: Đồng thuận dựa trên nguyên tắc Tự nguyện, Trước và được Thông tin đầy đủ trong REDD+

Publication date01 Feb 2011
Author(s)Patrick Anderson
PublisherRECOFTC; GIZ

Cuốn sách hướng dẫn này cung cấp nền tảng cơ sở cho việc phát triển hướng dẫn quốc gia cụ thể về Đồng thuận dựa trên nguyên tắc Tự nguyện,...