Welcome To V4MF Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 5 out of 7 found.

1: Applying a Rights-Based Approach (RBA) in Forest Governance

Publication date04 Sep 2018
Author(s)Ratchada Arpornshilp, Reymondo Caraan, Jonas Dahlstrom, Allessandra De Guio, David Gritten, Rejani Kunjappan, Kuntum Melati, Lok Mani Sapkota
PublisherRECOFTC

The Rights-based Approach (RBA) allows local communities, or others who are marginalized, excluded or discriminated (the rights holders),...

2: FPIC trong REDD+: Sổ tay dành cho thúc đẩy viên viên cơ sở

Publication date01 Oct 2014
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC

Ấn phẩm này được phát triển nhằm hỗ trợ cho các giảng viên và thúc đẩy viên địa phương. Đó là những người tham gia truyền tải về REDD+, tập...

3: Một số thuật ngữ thông dụng liên quan tới Biển đổi khí hậu và REDD+

Publication date01 Jun 2013
Author(s)RECOFTC
PublisherRECOFTC

Ấn phẩm này biên được soạn làm tài liệu tham khảo cho các thúc đẩy viên các cấp, từ cấp trung ương tới cấp cộng đồng. Tài liệu giải thích...

4: Putting Free, Prior, and Informed Consent into Practice in REDD+ Initiatives

Publication date01 Apr 2012
Author(s)Karen Edwards; Ronnakorn Triraganon; Chandra Silori; Jim Stephenson
PublisherRECOFTC; IGES; NORAD

The principle that indigenous peoples and local communities have a right to give or withhold their Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)...

5: Natural Resource Governance Trainer's Manual

Publication date01 Sep 2011
Author(s)Patti Moore; Xuemei Zhang, Ronnakorn Triraganon
Editors(s)Prabha Chandran
PublisherIUCN; RECOFTC; SNV

Governance is the keystone of sound natural resource management. Its core principles - accountability, transparency, participation, and the...